Dėkojame, kad lankotės ir naudojatės UAB “BIOKLINIKA“ klinikos teikiamomis paslaugomis. Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus naudojantis UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika) interneto svetaine https://www.bioklinika.lt/ (toliau – Interneto svetainė).

Ši privatumo politika paaiškina kokia informacija (taip pat – kam ir kodėl) yra renkama apie Jus, kai lankotės mūsų interneto svetainėje arba naudojatės UAB „BIOKLINIKA“ teikiamomis paslaugomis. Taip pat rasite išsamią informaciją, kur Jūsų pateikta informacija yra naudojama. Mums duomenų yra sauga yra svarbi, todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. 

Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Įmonės užtikrinamą Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi, kokios yra jų teisės.

Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.

UAB “BIOKLINIKA“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

 

PAGRINDAI

 1. Sąvokos

Pateiktos sąvokos leis Jums lengviau ir paprasčiau suprasti šią privatumo politiką. Sakydami „mes“, „mūsų“, „bioklinika.lt“, „internetinis puslapis“, turime omenyje UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika) (Studentų g. 37, Kaunas, LT-51364, Įmonės kodas: 302434849, PVM kodas: LT100006439017).

Sakydami „Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „klientas“, „pacientas“, „vartotojas“ ar „lankytojas“, kalbame apie neregistruotą mūsų internetinio puslapio naudotoją (kai jis registruojasi BIOFIRST klinikos specialisto paslaugai (-oms) arba mūsų internetinio puslapio lankytoją, kuris nebūtinai registruojasi UAB „BIOKLINIKA“ (BIOFIRST klinikos) specialisto paslaugai (-oms).

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Klientas/pacientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų paslaugomis. 

Paslaugos – bet kokios sveikatos (ir) ar grožio paslaugos/prekės (pvz.: dovanų kuponas), teikiamos tiek elektroniniu, tiek fiziniu būdu.

Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, iš kurio UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika) gauna ir tvarko asmens duomenis.

Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip  pavyzdžiui rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

Specialiųjų kategorijų asmens duomenys – duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją, pagal kuriuos galima nustatyti fizinio asmens tapatybę.

Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis, jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti specialiųjų kategorijų asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią. 

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

Duomenų valdytojas – UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika), Studentų g. 37, Kaunas, LT-51364, Įmonės kodas: 302434849.

Trečiasis asmuo/šalis – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 1. Klausimai ir kiti interesai

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

UAB „Bioklinika“
Įmonės kodas: 302434849
Registracijos adresas: Studentų g. 37, Kaunas LT-51364
El. paštas: info@bioklinika.lt
Telefonas: +370 (37) 75 08 66

JŪSŲ INFORMACIJA

 1. Kokius duomenis mes renkame?
 • Informacija, kurią pateikiate savo noru: kai užsiregistruojate vizitui mūsų svetainėje tiesiogiai arba pasinaudojant trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis (Facebook, Google ir pan.), atsiunčiate mums elektroninį laišką, susisiekite su mumis per trečiųjų šalių programas (Facebook, Instagram ir t.t.), konsultuojatės raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis su mūsų darbuotojais dėl teikiamų paslaugų, ir/ar parduodamų produktų ir/ar užsiprenumeruojate naujienlaiškių siuntimo paslaugą, pasinaudojate komentarų funkcija internetiniame puslapyje, susisiekiate su mumis bet kuriuo kitu būdu ir savanoriškai pateikiate informaciją apie save. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, asmens sveikatos duomenys, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, bankinio pavedimo informacija, lytis, amžius, pareigos, gyvenamoji vieta, pirkimo istorija ir kita Jūsų pačių atskleista informacija.
 • Informaciją, kurią gauname kai Jūs pasinaudojate mūsų paslaugomis: registruodamiesi pas specialistą bioklinika.lt internetinėje registracijos formoje, Jūs pateikiate savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
 • Informaciją, kurią renkame automatiškai:kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, naršote mūsų internetinėje svetainėje mes renkame informaciją apie internetinės svetainės aplankytus puslapius ir kitą naršymo, veiklos istoriją ir statistiką. Tai gali būti jūsų IP adresas, įrenginio operacinė sistema, naršyklės ID, naršymo veikla ir kita informacija susijusi su Jūsų veikla internetinėje svetainėje ar kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Dalį informacijos surenkame iš registrų failų, taip pat slapukų ir kitų sekimo technologijų pagalba.
 • Slapukai: mes ir mūsų partneriai naudoja įvairias technologijas, informacijos apie svetainės naudojimo statistiką bei naršymo veiklą rinkti, tai gali būti tokios technologijos: slapukai ar/ir panašaus pobūdžio technologijos, tokios kaip „Facebook“ „Pixel“ kodai arba tinklapio indikatoriai internetinio puslapio tendencijų analizei, puslapio administravimui, nuasmenintos demografinės informacijos statistikai apie internetinio puslapio lankytojus, todėl gaunama informacija mes negalime identifikuoti konkretaus asmens. Kiekvienas lankytojas savo interneto naršyklėje gali valdyti ir atsisakyti kaip naršyklė priima arba nepriima nei vieno slapuko. Mes savo internetinėje svetainėje naudojame savo slapukus kartu su trečiųjų šalių slapukais, norėdami užtikrinti internetinės svetainės pilną funkcionalumą bei rinkodaros tikslais, norint Jums parodyti kitose platformose (Google, Facebook, Instagram) specializuotus pasiūlymus Jums. Jeigu norite sužinoti daugiau apie mūsų internetinėje svetainėje esančius slapukus, informaciją rasite čia.
 1. Kur mes naudojame jūsų duomenis? Klientas/pacientas pateikdamas UAB „Bioklinika“ asmens duomenis sutinka, kad UAB „Bioklinika“ naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus klientui/pacientui ir teikdama paslaugas, kurių klientas/pacientas tikisi. Kliento/paciento asmens duomenys UAB „Bioklinika“ reikalingi šiais tikslais:
 • Kiekvienas klientas, suteikdamas UAB „Bioklinika“ savo asmens duomenis, sutinka, kad įmonė juos naudotų santykių su Klientais palaikymui, sutarčių sudarymui bei jų administravimui, sudarant galimybę naudotis „UAB Bioklinika“ paslaugomis ir/arba produktais.
 • Sisteminių laiškų siuntimui: laiškai susiję su Jūsų paslaugų ir/arba produktų užsakymu, privatumo politikos pakeitimu, informacija susijusia su elektroninės svetainės veikla, jos atnaujinimais ir kita ne reklamine informacija.
 • Komunikacijai su Jumis apie Jums teiktą paslaugą.
 • Apsaugoti Jūsų ir UAB „Bioklinika“ bei trečiųjų šalių teises, interesus ir privatumą.
 • Siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus: teismui, antstoliams ar kitoms institucijoms, kurioms privalome perduoti duomenis vadovaudamiesi teisėtais LR įstatymais.
 • Teikti Jums automatinius, specializuotus pasiūlymus pagal Jūsų interesus, Jums suteiktas paslaugas ir naršymo istoriją.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais: jeigu savanoriškai pateikiate savo elektroninį paštą užsiprenumeruodami naujienlaiškį, mes įtraukiame jį į savo duomenų bazę ir nurodytu elektroniniu paštu kelis kartus per mėnesį siunčiame Jums specialius pasiūlymus, akcijas, naujienas ir kitą mūsų manymu naudingą informaciją.
 • Personalo atrankos tikslu (renkami kandidatų asmens duomenys). Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai į Įmonę elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (el. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, visa pateikta informacija CV, motyvaciniame laiške bei pozicija, į kurią pretenduoja) Įmonių grupė tvarko, kad galėtų atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis Įmonė saugo tol kol vyksta atranka į konkrečią darbo vietą. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas. Įmonė nerenka ir netvarko kandidatų Specialiųjų kategorijų asmens duomenų.
 1. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims
 • UAB „Bioklinika“ nurodytų asmens dokumentų tvarkymui taip pat pasitelkia šiuos duomenų tvarkytojus: duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, reklamos/rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos analizę internete atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.
 • UAB „Bioklinika“ šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti kitus paslaugų teikėjus. Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų, Politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. UAB „Bioklinika“, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu išdėstytose sąlygose.
 • UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika) įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 • UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika) gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika) paslaugas ir tvarko asmens duomenis UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika) vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika) nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika) pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 • UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika) taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 • UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika) gali būti reikalingas apsikeitimas asmens duomenimis, kai tam yra konkretus numatytas tikslas. UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika) gali tekti pateikti asmens duomenis šiems asmens duomenų gavėjams: UAB „Bioklinika“ (BIOFIRST klinika) grupės įmonėms, verslo partneriams, duomenų tvarkytojams (subrangovams).
 • Prenumeruodami naujienlaiškį Jūsų elektroninis paštas perduodamas naujienlaiškių siuntimo paslaugos tiekėjui (Mailchimp).
 • Jūsų bankinė informacija, pinigų pavedimai ir kita atsiskaitymo informacija ir perduodama naudojantis trečiųjų šalių paslauga (PaySera, Pay Pal), išskyrus tuos atvejus, kai pavedimą atliekate patys, prisijungę prie savo banko. Su kiekvienos įmonės, kuriai perduodame tam tikrus Jūsų asmens duomenis, asmens duomenų privatumo politiką galite susipažinti jų internetiniame puslapyje.
 1. Jūsų teisės:
 • Žinoti, kokie duomenys apie Jus sukaupti: gavus asmens prašymą pateikti, kokius duomenis esame apie jį sukaupę pateikiame per 30 kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo dienos. Kiekvienas asmuo turi teisę sužinoti, kokią informaciją esame sukaupę, prašyti ją koreguoti ar ją ištrinti. Pateikiant prašymą, būtina pateikti besikreipiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis.
 • Atsisakyti, kad Jūsų informacija būtų naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais, ar kai asmens duomenys yra tvarkomi, siekiant teisėtų mūsų interesų.
 • Būti pamirštam: jeigu norite, kad duomenys sukaupti apie Jus būtų ištrinti, susisiekite su mumis elektroniniu paštu info@bioklinika.lt arba pateikite prašymą tiesiogiai ar registruotu paštu adresu Studentų g. 37, Kaunas, LT-51364. Jeigu Reglamentas ar LR teisės aktai nenumato kitaip, mes Jūsų teisėtu prašymu ištrinsime visus sukauptus duomenis apie Jus iš savo serverių ir informacinės sistemos per 4 kalendorines dienas, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų iš Duomenų valdytojų neproporcingų pastangų. Duomenys negali būti ištrinti tada, kai jų saugojimą įpareigoja Europos Sąjungos ar LR teisės aktai.
 • Nesutikti: jūs galite nesutikti su mūsų privatumo politika, tačiau dėl LR teisės aktų reglamentavimo UAB „Bioklinika“ Jūsų duomenys yra būtini, vykdant sveikatos priežiūros veiklą, todėl jei nesutinkate su mūsų taisyklėmis, deja, negalime sudaryti su Jumis paslaugų ir/ar pardavimo sutarties.
 • Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo kreipkitės raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu adresu info@bioklinika.lt, įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu adresu Studentų g. 37, LT-51364 Kaunas.
 • Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis ir į duomenų apsaugos pareigūną Jūratę Jalinskienę elektroniniu paštu jurate@bioklinika.lt, įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu adresu Studentų g. 37, LT-51364, Kaunas. Siekiant užtikrinti konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.
 1. Vieša informacija ir trečiųjų šalių tinklapiai/programėlės
 • Blogas ir komentarai bioklinika.lt svetainėje. Mes turime viešai prieinamą blogą ir komentarų skiltis, kuriuose Jūsų pateiktą informaciją ir asmens duomenis gali bet kas perskaityti ir rinkti. Jeigu Jūsų asmeninė informacija yra pateikta mūsų internetiniame puslapyje ir norite ją panaikinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo Politikoje arba šiame internetiniame puslapyje nurodytais kontaktais. Jeigu negalėsime jų pašalinti, mes Jus informuosime, kodėl to padaryti negalime.
 • Socialinių tinklų platformos ir susijusios programėlės. Mūsų internetiniame puslapyje yra integruotos trečiųjų šalių (Facebook, Instagram, Google ir kt.) teikiamų paslaugų funkcijos, todėl jeigu naudojate Facebook ar kitos trečiosios šalies prisijungimą, jos gali rinkti informaciją apie Jus, įrašyti Jūsų interneto naršyklėje slapuką, kad tinkamai funkcionuotu jų teikiamos paslaugos. Taip pat, mes vykdome veiklą įvairiuose socialiniuose tinkluose, todėl bendraudami su mumis ar siųsdami informacija naudojantis bet kuria platforma tai darote savo pačių riziką be lūkesčių į privatumą. Mes negalime kontroliuoti kitų šių platformų naudotojų veiksmų ar pačių platformų veiksmų. Naudojantis trečiųjų šalių platformomis Jūs vadovaujatės tų bendrovių privatumo politika. 
 • Nuorodos į trečiųjų šalių platformas. Mūsų internetinėje svetainėje gali būti nuorodos į kitus tinklapius, kurių privatumo politika gali skirtis nuo mūsų, todėl pateikdami bet kokią informaciją ar lankydamiesi kitoje interneto svetainėje, rekomenduojame atidžiai perskaityti tų bendrovių privatumo politiką. 
 1. Konkursai, žaidimai ir apklausos

Mes kartais organizuojame konkursus, žaidimus, apklausas ar kitas reklamas mūsų internetinėje svetainėje arba naudodamiesi socialinius tinklus (bendrai – „konkursai“). Dalyvavimas mūsų rengiamuose konkursuose yra visiškai savanoriškas. Mes galime paprašyti jūsų asmeninės informacijos, tokios kaip vardas, pavardė, adresas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, slapyvardžio arba kitokių detalių. Šią informaciją naudojame konkurso administravimui. Mes taip pat galime, išskyrus atvejus kai tai draudžia konkurso taisyklės arba įstatymai, naudoti pateiktą informaciją komunikacijai, su Jumis arba su Jūsų pasiūlytais žmonėmis, apie mūsų teikiamas paslaugas. Mes galime dalintis šia informacija su kitais paslaugų tiekėjais atsižvelgiant į šios Privatumo Politikos taisykles. 

 1. Elektroninio pašto turinys

Elektroninis paštas yra siunčiamas tarp tam tikrų serverių, kuomet jis keliauja internetu iki gavėjo. Pakeliui, serverių administratoriai gali matyti ir perskaityti Jūsų laiškus. Elektroninis paštas nėra konfidencialus bendravimo kanalas, todėl rekomenduojame juo nesiųsti konfidencialios informacijos. 

 1. Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms tiesiogiai su klinikos veikla nesusijusioms trečiosioms šalims.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Jūsų asmeninę informaciją archyvavimo tikslais saugome ne ilgiau nei 10 metų arba tol, kol turime laikytis teisinių įsipareigojimų, sprendžiame ginčus ir vykdome įsipareigojimus. Taip pat, norint užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir kitai neteisėtai veikai.  

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

TAISYKLĖS IR PIKTNAUDŽIAVIMAS

 1. Pagrindinės taisyklės

Norėdami naudotis www.bioklinika.lt teikiamomis paslaugomis, jūs turite:

 • sutikti su privatumo ir svetainės naudojimosi politika; taip pat
 • pateikti tikslią, išsamią ir naujausią kontaktinę informaciją.

Registruodamiesi pas UAB „Bioklinika“ specialistą mūsų internetinėje svetainėje ar kitaip naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens duomenis.

 1. Pranešimas apie piktnaudžiavimą

Jei manote, kad kas nors pažeidžia šią Privatumo politiką ir svetainės naudojimosi taisykles, nedelsdami praneškite apie tai mums elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

ATSAKOMYBĖ

 1. Atsakomybės apribojimas

Mes ir mūsų komanda neatsako už bet kokių reklamuotojų, susietų svetainių ar kitų narių elgesį.

SAUGUMAS

 1. Pranešimas apie saugumo pažeidimą

Jei įvyko saugumo pažeidimas, kuris gali turėti įtakos Jums, mes pranešime apie pažeidimą ir pateiksime aprašymą kas nutiko. 

 1. Sąlygos ir pakeitimai

Elektroninės ar kitokios šios privatumo politikos kopijos yra laikomos tikromis, galiojančiomis, išsamiomis, autentiškomis ir vykdytinomis šios Privatumo Politikos kopijos, galiojusios atitinkamai ta data, kuria lankėtės mūsų internetinėje svetainėje.

Mes galime pakeisti šią privatumo politiką, šio puslapio apačioje nurodome pateiktos informacijos atnaujinimo datą. Visi pakeitimai įsigalioja iškarto nuo jų paskelbimo dienos ir apie juos mes informuojame Jus šioje interneto svetainėje ar bet kokiomis kitomis priemonėmis, be to, raginame Jus pačius kartas nuo karto patikrinti Privatumo Politikos pakeitimus, o Jūsų tolimesnį naudojimąsi mūsų interneto svetaine laikysime kaip sutikimą su mūsų Privatumo politika. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Vykdome veiklą laikydamiesi LR įstatymų

Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Privatumo politikos atnaujinimo data: 2019-01-02